Ipari Termék- és Formatervező képzés » NYME-SKK

Önálló labor

projektek

Általános tudnivalók

A hallgatók önállóan foglalkoznak az általuk választott, vagy a tanszék által javasolt témával. Bizonyos esetekben több hallgató is dolgozhat ugyanazon a témán, de minden esetben egy választott konzulens irányítása mellett történik a munka. Az órarendi kötöttséget nem igénylő, gyakorlati órákra épülő tantárgy félévközi jeggyel zárul, ellenértéke 3 kredit. A téma jellegétől függően a gyakorlat helyszíne lehet a tanszéki laboratórium, számítógépes terem, könyvtár vagy külső cég által biztosított munkahely. A téma műveléséhez szükséges munkahely, gép, eszköz, anyag és egyéb beszerzések, biztosítása az adott intézet, tanszék feladata. A téma kidolgozását önállóan, de a konzulens felügyelete mellett kell végezni.

A tantárgy célkitűzése

A szabadon választható tantárgy célja a szakirányban tanult ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok megszerzése egy szűkebb, a hallgató egyéni érdeklődésének megfelelő tématerületen. Alapvető célkitűzés, hogy a vizsgált szakterületről a hallgató az átlagos ismereteket meghaladó felkészültséget szerezzen, és a tárgy keretében végzett munkáját TDK vagy szakdolgozat keretében is hasznosítani, illetve folytatni tudja.

A tantárgyfelvétel követelményei

A nagyfokú önállósággal rendelkező hallgató megfelelő előrehaladása esetén jelentkezhet az Önálló labor 1 c. tantárgy felvételére akkor, ha a kötelező tárgyak (A) közül legalább 100 kreditet teljesített. Értelemszerűen az Önálló labor 2 c. tantárgy felvételére a következő félévben kerülhet sor.  Az Önálló labor 1 és 2 tárgyak egy félévben történő felvétele kizárólag szakfelelősi engedéllyel lehetséges.

A számonkérés módja

Egy minimum 10, de maximum 50 oldal terjedelmű írásbeli dolgozat leadása (speciális témák esetében ettől el lehet térni), valamint egy hallgatói konferencia keretein belül 8-10 perces előadás, prezentáció megtartása a kutatási projektről. A formai követelményeknél irányadó az Intézetben elfogadott, mindenkori "Diplomamunkák és szakdolgozatok  készítésének  tartalmi    és    formai    követelményei".

Konzulens általános feladatai

A konzulens alapvető feladatai közé tartozik, hogy a hallgatóval közvetlenül tartsa a kapcsolatot, a projekttel összefüggő szakirodalmakat, anyagokat rendelkezésre bocssása, mérésekben, vizsgálatokban közreműködjön. Az órák konzultációs jellegűek, tehát a hallgató és a konzulens közösen állapodnak meg abban mikor, és hol történik a vizsgálat, mérés vagy csak egyszerűen a megbeszélés. Fontos kiemelni, hogy a lehetőségekhez mérten önálló munkát kell végeznie a hallgatónak!

Az érdemjegy megállapítása

Az érdemjegyet a témavezető határozza meg a féléves munka mennyisége és minősége, valamint az előadás és a beadott írásos anyagok értékelése alapján. Több hallgató munkája esetén minden hallgató munkájának azonosíthatónak, és külön-külön értékelhetőnek kell lennie.

Hallgatói projektek

Név

Téma

Konzulens

Egresits Tamás Kerékpár tervezése és végeselemes vizsgálata Elek László
Háy István Ablakok hőtechnikai vizsgálata Elek László
Nagy Gergely Szék végeselemes vizsgálata Dr. Kovács Zsolt,
Elek László
Németh Gábor Grafikai kódok alkalmazhatósága Elek László, Dr. Horváth Péter György
Petkó Virág Adott funkciójú lakótér berendezése és optimális fényviszonyának kialakítása korszerű szempontrendszer figyelembevételével Elek László, Dr. Horváth Péter György
Szövérfi Tibor Ablakok szerkezetének és hőátbocsátásának összefüggései Elek László
Bori Gergely Passzívház- ablakok színvonal vizsgálata hőtechnikai teljesítőképességük alapján Elek László
Halmosi Péter Tervezői szoftverek összehasonlítása a gyakorlatban Elek László
Szentirmay Tímea Többfunkciós gyerekbútor tervezése Elek László